Wolność gospodarcza

Generalnie ustawa o działalności gospodarczej tworzy zasady prowadzeni działalności gospodarczej w Polsce. Akt ten stanowił pierwszą zapowiedź przejścia socjalistycznej gospodarki planowej w gospodarkę rynkową. Wprowadził on, p 50-letniej przerwie, zasadę wolnej działalności gospodarczej bez względu na form własności. Zasadę wolności gospodarczej po raz pierwszy w polskich przepisać! proklamowano w art.101 Konstytucji Marcowej z 1921 r., […]

Równość wobec prawa

Druga zasada generalna w ustawie to deklaracja „Równości wobec prawa” – ale tylko w zakresie działalności gospodarczej. Zasadę tę można co jakiś czas odczytywać nieco inaczej, gdyż w 1989 r. ustawodawcy chodziło o ochronę podmiotów nieuspołecznionych, obecnie zaś wydaje się, że sytuacja jest odwrotna. Oczywiście podobnie jak w pierwszej zasadzie dotyczącej wolności gospodarczej i tu […]

Przesłanki odformalizowania procedury podejmowania działalności gospodarczej

Polski ustawodawca wprowadził wyjątkowo proste zasady podejmowania na orientacji działalności gospodarczej. Potwierdzeniem tej prostoty jest zawrotna skala zgłoszeń jenie zasady do ewidencji, która na początku 1997 r. przekroczyła już liczbę dwu milionów. Niewielkie wymagania, jakie wprowadziła ustawa w 1988 r. uzasadnione były wieloma czynnikami: gospodarczej • zapaścią systemu ekonomicznego PRL, • brakiem kapitałów u osób […]

Ustawowa definicja działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność. Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej „podmiotem gospodarczym”, może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania […]

Inne przepisy regulujące działalność gospodarczą

Mimo pewnej prostoty i uniwersalizmu zasad głoszonych w ustawie, jej treść określa jednak wiele zasad postępowania w celu podjęcia działalności gospodarczej. Przede wszystkim chodzi tu o obowiązek przestrzegania przepisów szczegółowy których ustawa wprost nie cytuje, ale przypomina o ich istnieniu. Są to obowiązki dotyczące przestrzegania w szczególności: ⦁ przepisów o ochronie życia i zdrowia ludzkiego […]