Archive for the Praca zespołowa Category

USUNIĘCIE ZE STANOWISKA

Usunięcie ze stanowiska lub z zakładu pracy jednej lub kilku osób uwikłanych w konflikcie było naj­częściej wybieranym sposobem jego rozwiązania zarów­no w opisie, jak i podczas inscenizacji.Obserwując zachowania uczestników doskonalenia — aktorów inscenizacji – na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, muszę stwierdzić, że zachodzą znaczne zmiany w spo­sobie podejścia do konfliktów oraz w zachowaniach prze­łożonego wobec […]

W RÓŻNYCH FILOZOFIACH

Filozofia tradycjonalistyczna wykształciła tradycjonalis- tyczne postawy kierownicze wobec konfliktów w orga­nizacji, prowadzące prawdopodobnie do wyboru i sto­sowania takich metod, jak: unikanie, odwlekanie, tłu­mienie lub likwidowanie przez użycie siły.Filozofia behaviorystyczna i związana z nią postawa preferuje najczęściej następujące metody rozwiązywania konfliktów: kompromis, arbitraż, pokojową koegzystencję i ugodę jako niezbędny warunek osiągnięcia wspólnego, wyższego celu. Filozofia interakcjonistyczna i […]

SKUTECZNE PEŁNIENIE ROLI

Wiele wskazuje na to, że związek przyczynowo-skutkowy między źródłem konfliktu a wyborem odpowiedniej metody dla jego rozwiązania rzeczywiście zostaje za­kłócony przez postawy decydentów wobec konfliktów w ogóle. Jeżeli u naszych decydentów ukształtowały się po­stawy wobec konfliktów na przykład tradycjonalistyczne, to zrozumiałą potrzebą staje się podjęcie pracy w celu przekształcenia ich zgodnie z duchem czasu. Przekształ­cenie […]

KWALIFIKACJE

Kwalifikacje pedagogów, psychologów i socjologów zatrudnionych w naszych organizacjach najczęściej nie sq doceniane. Na ogół — jak już pisałam — angażuje się ich do prymitywnych prac, zamiast zlecić im sondo­wanie opinii i nastrojów załóg, aby mogli skutecznie rozpoznawać „ogniska zapalne i pomagać w ich „ga­szeniu”, aby rzeczywiśaie współpracowali z kierowni­ctwem organizacji na rzecz poprawy warunków […]

PROPONOWANA DEFINICJA

W literaturze przedmiotu, wciąż jeszcze nie tak obszer­nej, spotkać możemy kilka co najmniej propozycji nazw dla ludzi, którzy problematyką konfliktów w organizacji zajmują się bądź będą zajmować. Cytowany już W. Kru­ger wprowadza do organizacji menedżera konfliktu; P. R. Lawrance i J. W. Lorsch zalecają zatrudnianie spe­cjalisty do spraw konfliktowych, którego nazywają inte­gratorem; A. J. DuBrin […]